altمن حقیقتاً هر چه فکر کردم، دیدم نمی‌توانم این مطلب - قمه‌زدن - را که قطعاً یک خلاف و یک بدعت است، به اطّلاع مردم عزیزمان نرسانم. این کار را نکنند. بنده راضی نیستم. اگر کسی تظاهر به این معنا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از اوناراضی‌ام.
 

نشریه رهنامه

 

1

No Image
خدمات تکفيري‌ها!

بسم‌الله‌ الرحمن الرحيم

رويدادهاي روزها، ماهها و شايد سالهاي اخير در جهان اسلام، فصلي سخت و تلخ از تاريخ اسلام را در خود رقم زد. حمله به حرم مطهر حضرت زينب(سلام الله علیها) و ديگر حوادث جنايي هر روزه تکفيريها در عراق،پاکستان، مصر، سوريه و برخي از کشورها که شهدا و مجروحان آن به صدها هزار نفر ميرسد، گرچه نمونههايي در گذشته نيز دارد، اما مؤلفههايي در آنها مشاهده ميشود که از جهاتي اين هنجارشکنيها را خطرناکتر و دردناکتر مينمايد.

اتفاقات و رخدادها، شاخصههاي آشکار و نهاني را در خود دارد که رهآورد بررسي و تحليل آنها، ميتواند درسهاي عبرتآميزي براي مسلمانان باشد، در اين ميان ظاهر دهشتناک اين حوادث که به خونغلتيدن هرروزه زنان، کودکان، افراد بيگناه و... به شکل ناجوانمردانه است، در مقابل ضلع پنهان آن ناچيز است.

آنچه اين رويدادها را بيشاز ديگر موارد، خاص ساخته، انجام نقشههاي دشمنان مسلمانان توسط مسلمانان، با هزينه و امکانات خود و به نام اسلام و با اصرار و تأکيد بر شنيعبودن جنايات، رسانهاينمودن آنها و متهمنمودن کشتهشدگان به کفر و وجوب قتل آنان است.

اين رويکردهاي تأملانگيز، چند کارکرد متفاوت در درون و برون جهان اسلام دارد. ايجاد اختلاف در بين مسلمانان و تعميق اعتقادي آن با اتهام کفر ديگران، بدنامنمودن مسلمانان به خشونت، قساوت؛ و نيز حرمتزدايي از حريمها و محرمات الهي در منظر جهانيان و در يک کلام انجام مأموريتهاي دشمن توسط مسلمانان را ميتوان از خدمات رايگان اين جريان بهشمار آورد.

آنچه خطر اين موج فکري را افزون ميسازد، پشتيباني دشمنان و دوستان مسلمان، از آن است که فراگيرسازي اين فکر را توأم با قباحتزدايي از آن، در دستور کار خويش قرار دادند و با وحدتشکني دروني و حرمتشکني بيروني، ابهت و عظمت مسلمانان را هدف قرار داده و با کمرنگکردن آموزههاي اصيل اسلامي، راه را براي ورود فرهنگ و حاکميت غيرمسلمانان بر مسلمانان فراهم ميآورد.

با لحاظ نکات پيشگفته، بايد اهل حلوعقد دنياي اسلام با رصد لحظهاي تاريخ تولد و توسعه اين فرقه فکري- سياسي و تلاش جهت محدودسازي و مديريت آن، از هزينهسازي بيش‌‌ از پيش اين جريان براي جهان اسلام پيشگيري کنند.

   حسن مولايي

 
No Image
No Image No Image No Image

ویژه نامه

دشتستان بندر بوشهر دشتی بندر دیر کنگان
 
No Image No Image